Onderzoek

Het onderzoek duurt drie uur. Binnen tien dagen wordt het verslag met de ouders besproken.
Het onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
1. wereldspel
2. vragenlijst ouders
3. schoolvragenlijst kind
4. observaties
5. Davis waarnemingsgavetest
6. Davis Symbol Mastery
7. didactisch onderzoek
8. de meervoudige intelligenties van Gardner

Ad:
1.Het wereldspel is ontwikkeld door mevr. drs. N. Ojemann.
Kinderen bouwen een dorp. Dat dorp laat zien of het kind al dan niet een beelddenker is.

2.De vragenlijst wordt door (een van) de ouders ingevuld. De vragen gaan over de ontwikkeling van het kind voor het op de basisschool kwam.

3.De vragenlijst geeft inzicht in hoe het kind zich voelt ten opzichte van de school, de leerstof, de leerkracht, de leerling en zichzelf.

4.Tijdens het onderzoek doe ik observaties, voor wat betreft de houding van het kind tijdens het werken, de manier van opdrachten verwerken.

onderzoek5. een eenvoudige test om vast te stellen of een kind het vermogen heeft zich dingen voor te stellen, zoals een beelddenker eigen is.

6. met behulp van klei kinderen leren zich de betekenis van symbolen (letters en cijfers) eigen te maken.

8. De vragenlijst over de meervoudige intelligentie van Gardner geeft inzicht in je sterke en zwakke kanten.